Vlag-MinicampingSingelVlag-MinicampingSingel
Singel-Jubbegavind ons op facebook
Google+ signinGoogle+ signin

Stallings voorwaarden

Conrtact
Naam verhuurder: M.Musch                             Naam huurder:
Straat:                    Singel 23                              Straat:
Postcode:               8411CJ                                Postcode:
Woonplaats:          Jubbega                               Woonplaats:
Tel:                        06 13030844                       Tel:

Komen ten aanzien van de huur/verhuur van de stalling van caravans, campers, pleziervaartuigen, trailers en toebehoren het volgende overeen:

Artikel 1.
Tenzij anders is overeengekomen wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van een jaar, welke periode begint te lopen vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst. Opzegging dient plaats te vinden voor het volgende stalling seizoen en wel voor 1 oktober. Vanaf 1 oktober wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar.

Artikel 2.
De verhuurder is gehouden op de stalling een behoorlijke toezicht te houden.

Artikel 3.
De verhuurder behoudt zich het recht voor om op zijn kosten afneembare delen van de te stallen zaken te demonteren en weer aan te brengen, indien zulks naar zijn oordeel noodzakelijk is om de zaak in stalling te brengen.

Artikel 4.
Indien door toedoen van de huurder of door zijn nalatigheid gevaar voor schade dreigt of anders de veiligheid in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de verhuurder gemachtigd om op kosten van de huurder de naar zijn oordeel noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedeisende gevallen zelfs zonder nadere waarschuwing en in alle andere gevallen, indien de huurder aan de gegeven waarschuwing binnen redelijke termijn geen gehoor geeft.

Artikel 5.
Partijen komen een huursom per jaar overeen. De totale huursom is bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het bedrag dient voor 31 december van het stalling seizoen betaald te zijn. Bij geen betaling wordt het contract zonder mededeling verbroken en zal het gestalde object zsm uit de stalling worden verwijderd. Bij het ophalen van het gestalde object dient wel de huursom alsnog te worden betaald daar er wel gestald is en niet tijdig opgezegd.

Artikel 6.
De huurder blijft de overeengekomen huursom verschuldigd als hij van het gehuurde geen gebruik maakt. 

Artikel 7.
Tijdens het stalling seizoen is de eerste keer halen en brengen bij de huursom inbegrepen. De daarop volgende keren dient €5.00 contant worden te betaald bij het halen van het object.

Artikel 8.
Indien verhuurder de voorwaarden, o.a. de huurprijs, wil wijzigen, is deze gehouden een maand voorafgaand aan het eindigen van de huurovereenkomst, de huurder hiervan op de hoogte te stellen. Indien huurder hier niet voor het eind van de looptijd van de huurovereenkomst tegen opkomt, wordt hij geacht instemming te hebben verleend.

Artikel 9.
Indien na opzegging huurder nalatig blijkt om het van hem gestalde te verwijderen, zal deze overeenkomst worden geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd, dan wel heeft de verhuurder het recht om die maatregelen te nemen, die noodzakelijk zijn tot het verplaatsen van desbetreffende gestalde zaak, een en ander op kosten van de huurder, onverminderd de verschuldigde huursom.

Artikel 10.
Zowel huurder als verhuurder zijn verplicht zich wegens wettelijke aansprakelijkheid uit schaden te verzekeren.
Verhuurder sluit elke aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade uit door of in verband met:

  1. zelfwerkzaamheid door of namens de huurder verricht, al dan niet met toestemming van de verhuurder;
  2. roken in de stallingsruimte;
  3. de aanwezigheid van gasflessen in de gestalde caravans, campers,pleziervaartuigen, trailers, alsmede in de stallingsruimte;
  4. niet losgemaakte klemmen van accu’s.

Alleen de verhuurder, of iemand die voor rekening en in opdracht van verhuurder handelt, mag de gestalde zaak verplaatsen / stallen.
Het eigen risico bedraagt €200.00 per gebeurtenis.

Artikel 11.
Indien bij verkoop van het gestalde object en/of toebehoren zal de huurder aan de verhuurder een nader overeen te komen vergoeding zijn verschuldigd, wegens de overlast, die onder andere het bezichtigen door gegadigden voor de aankoop voor de verhuurder met zich brengt.
De huurder dient wel tijdig aan de verhuurder te melden dat zijn gestalde object te koop staat zodat met dat gegeven rekening kan worden gehouden met het stallen van dat object.

Artikel 12.
Het halen en brengen van de gestalde zaak alleen na telefonische afspraak.

Aldus overeengekomen d.d. ………………………..

Huurder ……………..                                                              Verhuurder………………….